A. Obecná ustanovení
1.1    Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Šikula Steel s.r.o. , IČ: 05168899,spisová značka: C 93907 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „objednatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi objednatelem a jinou fyzickou osobou nebo právnickými osobami (dále jen dodavatelem) pro poskytování služeb a dodávky výrobků.
1.2    OP tvoří nedílnou součást smlouvy nebo smluvně-právního vztahu na základě objednávky (není-li smlouva podepsána) mezi objednatelem a dodavatelem, a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné.
1.3    Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem může být písemná. Odlišná ujednání v písemné Smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.
1.4   Smluvní vztah (Smlouva) mezi objednatelem a dodavatelem vzniká i bez uzavření písemného dvoustranného ujednání (smlouvy), a to na základě písemné objednávky (obvykle elektronickou formou), která byla zaslána nebo jiným způsobem předána dodavateli a ten ji písemně potvrdil. Taková objednávka je pro obě smluvní strany závazná a v dalším textu je označena jako Smlouva příp. Smluvní vztah.

B. Podmínky spolupráce

1. Povinnosti dodavatele
Není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno nic jiného, platí výhradně níže uvedené obchodní podmínky Objednatele. Podmínky Dodavatele, které se od těchto podmínek objednatele liší, nebo které jdou nad jejich rámec, platí pouze v tom rozsahu, v jakém to Objednatel výslovně a písemně odsouhlasil.
Dodavatel:
a)    poskytuje služby a dodává výrobky v odborné kvalitě, řádně a včas, v souladu s platným a účinným zněním všech příslušných právních předpisů dle svého nejlepšího svědomí v oprávněném zájmu objednatele.
b)    poskytuje služby a dodává výrobky osobně prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo za pomoci přizvané třetí osoby, jejíž schopnost pro provedení úkonů prověřil a za předložené výsledky vůči objednateli odpovídá v plném rozsahu,
c)   odpovídá v plném rozsahu objednateli za bezvadnost poskytnutých služeb a dodaných výrobků,
d)    zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl od objednatele v souvislosti s výkonem činností podle Smlouvy, pokud této povinnosti není zproštěn obecně závazným právním předpisem nebo objednatelem,
e)    dodržuje při poskytování služeb dle Smlouvy a těchto OP sjednané nebo jinak stanovené termíny
f)    neprodleně informuje objednatele o zjištěných okolnostech, které mohou mít vliv na vznik škody.

2. Objednávky dodavateli
Závazné jsou pouze objednávky, které Objednatel vystaví písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Jiná ujednání vyžadují k platnosti písemné potvrzení. V potvrzení objednávky dodavatelem musí být uvedeny jakékoliv odchylky od objednávky, které následně vyžadují k oboustranné právní závaznosti jejich písemné uznání strany objednatele. Nedojde-li k potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů od jejího vystavení, považuje se objednávka Objednatele za zrušenou. Totéž platí, pokud odchylky od objednávky nebyly strany objednatele uznány.

3. Cenové podmínky

Konečnou cenou za dodávku výrobků se rozumí cena sjednaná smlouvou nebo potvrzená v objednávce- jedná se o fixní cenu, které nemůže být z žádného důvodu zvýšena. Jde o cenu za řádně zabalené dílce či sestavy výrobků, vyplacené a dodané do místa převzetí  (dodací adresa - adresa plnění), po vykládce v místě převzetí.

4. Balení hotových dílců

Dodavatel je povinen - s výjimkou dodávky podle zvláštních předpisů - dodávku komerčně obvyklým způsobem účelně a bezvadně zabalit. Nakládací pomůcky a obaly přecházejí - nejsou-li k tomu přijata zvláštní ujednání - do vlastnictví Objednatele. Zpětné dodávky (vratky) se realizují na náklady a nebezpečí Dodavatele.
5. Dodávka a dodací lhůty
Dodací termíny se považují za splněné až poté, co byla objednateli do sjednaného místa převzetí dodána kompletní zadaná objednávka včetně dokumentace o kontrole měření (měřící protokol) - nebylo-li dohodnuto s dodavatelem předem jinak. (např. technická dokumentace, přepravní dokumentace, dokumentace o kontrole/zkoušce). Při předčasné dodávce začíná běh lhůt k platbě teprve v původně dohodnutém termínu dodávky (pokud nebylo dohodnuto s dodavatelem jinak). Předvídatelná zpoždění dodávek musí být i s jejich odůvodněním neprodleně sdělována Objednateli, aby mohlo být v této věci preventivně dosaženo dorozumění. Tím nejsou dotčeny ostatní právní nároky Objednatele.

6. Expedice vyrobených dílců
Dodavatel expeduje na základě expedičních dispozic Objednatele a/nebo na základě předpisů popř. povinností uložených ze strany celních orgánů. Nejsou-li předepsány žádné zvláštní expediční dispozice, je Dodavatel povinen zvolit nejpříznivější a hodnotě zboží odpovídající způsob zaslání. Při zapojení třetích osob (speditéra, České pošty) je Dodavatel povinen zajistit dodržení expedičních dispozic Objednatele. Oznámení o odeslání zboží (dodací list, hlášení o dodávce) musí být e-mailem - telefonemObjednateli zasláno ihned po odeslání zásilky a jedno jejich paré přiloženo k nákladnímu listu, u leteckých zásilek nebo zásilek poštou pak přiloženo k vlastní zásilce.Náklady pojištění přepravy hradí Objednatel jen tehdy, pokud je to tak výslovně sjednáno. Vedlejší náklady spojené s provedením objednávky, které nejsou upraveny v ujednáních, jdou k tíži Dodavatele. Škody, rizika a náklady, vzniklé nerespektováním expedičních dispozic Objednatele, proclívacích popř. dokumentačních předpisů, hradí Dodavatel. Objednatel je po dobu jejich neplnění oprávněn oddálit splatnost příslušné faktury.

7. Záruka a garance
Ustanovení českých právních předpisů o vadách zboží a záručních podmínkách se uplatní s níže popsanými modifikacemi. Není-li sjednáno nic jiného, přejímá Dodavatel plnou záruku a garanci za provedení dodávky/plnění v souladu s objednávkou, a za dodržení všech relevantních právních předpisů a norem, a to po dobu dvou let od uvedení do provozu popř. od zahájení používání. Stejným způsobem ručí Dodavatel za jím dodané zboží, komponenty a výkony, které však sám nezhotovil, resp. neprovedl. Bez ohledu na ostatní zákonné možnosti, a to i kdyby se jednalo o nepodstatnou nebo odstranitelnouvadu, má Objednatel v případě výskytu vady právo, požadovat podle své svobodné volby bezplatnou náhradní dodávku, odstoupení od smlouvy z důvodu vady, bezplatné odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny, nebo může nechat vadu na náklady Dodavatele odstranit třetí osobou. Tím nejsou dotčeny ostatní závazky Dodavatele. Dokončením odstranění vad znovu začíná běžet záruční a garanční lhůta. Reklamace vad se považuje za neprodleně podanou u a) zjevných vad do šesti týdnů od převzetí dodávky b) skrytých vad do šesti týdnů od jejich objevení. Skryté vady lze v každém případě uplatňovat po dobu 36 měsíců od převzetí dodávky. U zboží, které je obvykle až do jeho použití zabaleno, se vady, které jsou viditelné až po vyjmutí zboží z obalu, považují za skryté vady.

8. Fakturace
Fakturu (daňový doklad) je dodavatel oprávněn vystavit a dodat objednateli po řádně uskutečněné dodávce výrobku(řádném plnění). U tuzemských transakcí je třeba fakturu předložit s údajem o výši daně z přidané hodnoty v procentech a zásadně i s vyčíslenou částkou příslušné DPH. Veškeré faktury popř. dílčí faktury musí být doručeny objednateli v měsíci dodávky, nejpozději však 5. pracovní den následujícího měsíce. Fakturační vyjímky jsou přípustné pouze po dohodě dodavatele s objednatelem, pakliže se prokážou relevantní skutečnosti k jejich naplnění.

9. Platební podmínky
Není-li sjednáno nic jiného, zaplatí objednatel dodavatelem vystavenou fakturu do 30 dnů po obdržení faktury avšak vždy až po uskutečnění řádné dodávky výrobku dle objednávky nebo smlouvy. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávky a závazky Dodavatele. Zásilky na dobírku budou přijímány jen tehdy, bylo-li to předem dohodnuto. Reklamace dodávek opravňují Objednatele zadržet úhradu příslušných splatných faktur vystavených dodavatelem. Provedení úhrady neznamená uznání řádnosti dodávky (plnění) a tím ani vzdání se nároků, které objednateli přísluší z vad plnění z titulu záruky nebo náhrady škody.

10. Podmínky poptávky
Objednací podklady, veškeré přílohy k poptávkám nebo objednávkám Objednavatele (např. výkresy, plány, vzory, modely apod.) zůstávají ve vlastnictví Objednatele a nesmí být bez jeho písemného souhlasu použity k jiným účelům ani být přenechány nebo jinak zpřístupněny k tomu neoprávněným třetím osobám. Rozmnožování takových předmětů je přípustné pouze v rámci provozních potřeb a s dodržením ustanovení autorského práva. Tyto materiály musí být bez vyzvání vráceny zpět Objednateli spolu s příslušnými nabídkami nebo po realizaci objednávky. Dodavatel se zavazuje přistupovat k objednávce a všem k ní se vztahujícím údajům, podkladům apod. důvěrně jako k obchodnímu tajemství Objednatele. Dodavatel smí využívat informace o jeho obchodním vztahu k propagačním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Případní subdodavatelé musí být k výše uvedenému rovněž odpovídajícím způsobem zavázáni Za vypracování nabídek, plánů apod. nebude poskytována žádná odměna. Nabídky nejsou zasílány zpět Dodavateli.

11. Ručení za škody vzniklé výrobou/dodáním
Dodavatel ručí za škody způsobené objednateli i jakékoliv třetí osobě z titulu vadného plnění. Jakákoli případná omezení závazků z titulu vadného plnění Dodavatele se neuznávají. Bezvadným plněním se rozumí dodržení dohodnuté kvality a termínu dodání schválené objednávky ze strany dodavatele.

12. Penalizace za vzniklé škody cílovému zákazníkovi
V případě, že objednatel bude jakkoliv oprávněně sankcionován ze strany konečného zákazníka z důvodu vadné dodávky uskutečněné dodavatelem, je objednatel jakékoliv takové sankce oprávněn vyúčtovat dodavateli a ten je povinen tyto sankce objednateli v plném rozsahu zaplatit bezodkladně. Právo na náhradu další škody, která objednateli vznikne např. poškozením jeho dobrého jména, tímto zůstává nedotčeno.

13. Místo plnění
Místem plnění je místo příjmu, uvedené v objednávce (= dodací adresa / adresa plnění). K dodávce dochází na náklady a nebezpečí  dodavatele, není-li sjednáno jinak.

14. Soudní příslušnost / spory
Místem soudní příslušnosti je Brno, přičemž je objednateli vyhrazeno právo volitelně využít i místo soudní příslušnosti, rozhodné pro dodavatele. Na veškeré právní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se uplatní právo České republiky. Případný vznik sporů mezi objednatelem a dodavatelem neopravňuje dodavatele k zadržení popř. zastavení dodávek a nebo plnění, které/-á mají být realizovány/-a dle uzavřené smlouvy nebo objednávky.


C. Obecnáa závěrečná ustanovení
Aktuálně zveřejněné obchodní podmínky platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.
Zastaví-li jeden ze smluvních partnerů platby ačkoliv k tomu nebude oprávněn nebo bude-li podán návrh na zahájení soudního insolvenčního řízení nad jeho majetkem nebo bude-li zahájeno mimosoudní smírčí řízení, je druhý smluvní partner oprávněn pro dosud nesplněnou část kontraktu od smlouvy odstoupit.
Je-li některé ustanovení těchto podmínek a vzájemně přijatých dalších dohod neúčinné nebo se takovým stane, nebude tím dotčena platnost zbylých částí smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni nahradit neúčinné ustanovení takovou úpravou, která mu bude co do jeho ekonomického dopadu co nejbližší.
Tyto OP pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.
OBCHODNÍ  PODMÍNKY
společnosti Šikula Steel s.r.o. , IČ: 05168899,se sídlem 666 03 Hradčany, Náves 55